Đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt xuất khẩu tại KCN Tràng Duệ