Đóng gói hàng hóa bằng màng co nhiệt tại KCN Thịnh Long