Đóng gói hàng hóa tại màng co nhiệt tại KCN Thịnh Long