Cung cấp đóng gói hút chân không hàng hóa tại KCN Bào Xéo